Budżet na rok 2014

Budżet na rok 2014 oraz wykonanie na dzień 31.12.2014


Budżet na 2014r. Wykonanie na dzień %

w zł 31.12.2014r.
I. PRZYCHODY


1. Składki członkowskie 1 550 000,00 zł 1 720 093,18 zł 110,90%
2. Refundacja MZ i Urzędu Marszałkowskiego


Województwa Kujawsko-Pomorskiego 100 000,00 zł 113 207,47 zł 113,20%
3. Odsetki od lokat 70 000,00 zł 56 974,39 zł 81,30%
4. Działalność gospodarcza, wtym: 70 000,00 zł 176 321,50 zł 251,89%
– reklamy
56 784,50 zł
– sprzedaż biletów –Medyczna Noc wOperze
119 537,00 zł
5. Inne przychody statutowe, wtym: 331 700,00 zł 405 205,11 zł 124,70%
– komisja bioetyki 270 000,00 zł 341 500,00 zł 126,40%
– prywatne praktyki 15 000,00 zł 21 312,00 zł 142,10%
– wydawanie zaświadczeń unijnych iduplikatów 200,00 zł 40,00 zł 20,00%
praw wykonywania zawodu lekarza


– rejestracja podmiotów prowadzących 2 500,00 zł 2 750,00 zł 110,00%
doskonalenie zawodowe lekarzy


– wynajem sali 30 000,00 zł 32 076,42 zł 106,92%
– pośrednictwo w ubezpieczeniach lekarzy 6 000,00 zł 40 976,35 zł 682,94%
– inne (zwrot kosztów sadowych, upomnienia) 8 000,00 zł 12 057,21 zł 150,71%
wtym nadpłata składek
4 610,00 zł
Razem przychody 2 121 700,00 zł 2 517 308,52 zł 118,64%
II. WYDATKI


1. Koszty rodzajowe 1 882 700,00 zł 1 904 884,31 zł 101,17%
2. Składka na NIL 239 000,00 zł 207 219,10 zł 86,61%
Razem wydatki 2 121 700,00 zł 2 112 103,41 zł 99,50%
Wynik finansowy 0,00 zł 405 205,11 zł 0,00%

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kluszczyńska (17 lutego 2015)
Opublikował: Marek Tokarski (16 lutego 2016, 10:00:11)
Podmiot udostępniający: BIL

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282